تبلیغات
بانک طرحهای توجیهی به روز کشور - طرح توجیهی ایجاد مجتمع استخر سر پوشیده ویرایش 90-91
 

امیدوارم لحظات خوبی در این وب سایت داشته باشید .....

طرح توجیهی ایجاد مجتمع استخر سر پوشیده ویرایش 90-91
نویسنده : تاریخ : چهارشنبه 5 بهمن 1390 کلمات کلیدی : طرح توجیهی ایجاد مجتمع استخر سر پوشیده ویرایش 90-91 ,
نظرات ()
ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ
________________________________________
بهمن ماه
1389-1390
________________________________________
ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮﺡ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺡ:

ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ:

ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛـﻞ: 13/6317 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

ﺳﻬﻢ ﺁﻭﺭﺩﺓ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ: 13/317
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ: 6000 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
جمع هزینه سود تسهیلات بانکی خالص:
در کل برای دوره بانکی 3 ساله برابر
3139.2 میلیون ریال


ﺩﻭﺭﺓ ﺑﺎﺯﮔﺸـﺖ ﺳﺮ ﻣﺎﻩ١٣
ﻣﺎﻳﻪ: ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻲ ﻧﻔﺮ٩:


ﻣـﻘـﺪﻣـﻪ:

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺍﻳﺪ.

ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻨﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺗﺮﻳﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ


.
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺮ ﺑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ، ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺌﻮﻧﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺟﻮﻳﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ :

ﺍﻟﻒ –
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺛﺎﺑﺖ:
ﺍﻟﻒ ) ١ – ﺯﻣﻴـﻦ: ﻣﺘـﺮﺍﮊ (

٧٥٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﺣﺪ (
٥٠٠ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ(
٣٧٥ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

این طرح و تمامی ارقام و رقم های موجود در آن طبق برآوردهای کارشناسی شده و به سال جدید یعنی به سال 1390-91 تنظیم شده است.
طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی هست که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری ( تولیدی و یا خدماتی ) می باشد . اطلاعاتی از قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه ها و لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و ... تا میزان حقوق و دستمزد در این طرح ها تنظیم گردیده است . داشتن یک طرح توجیهی ( طرح تجاری ) نه تنها برای افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات بانکی هستند مفید هست بلکه برای افرا علاقه مند به راه اندازی کسب و کار نیز ضروری می باشد .
این طرح توجیهی در 10 صفحه ,به صورت فایل word,جمع آوری شده است

فروشنده: عصر شاپ

قیمت: 16,000 تومان

درصد :30

روش خرید: برای خرید طرح توجیهی ایجاد مجتمه استخر سر پوشیده ویرایش 90-91، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید طرح توجیهی ایجاد مجتمه استخر سر پوشیده ویرایش 90-91


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد خرید این محصول به دوستان

»
برچسب ها : طرح توجیهی ایجاد مجتمع استخر سر پوشیده ویرایش 90-91-.:: This Themplate By : Theme-Designer.Com ::.

 

 

 
آخرین عناوین مطالب

تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به بانک طرحهای توجیهی به روز کشور می باشد.

 قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب